ലാൻ കേബിൾ

 • പ്രത്യേക കേബിൾ ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാൻ കേബിൾ

  പ്രത്യേക കേബിൾ ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാൻ കേബിൾ

  40 വർഷത്തിലധികം കേബിൾ ഡിസൈനും നിർമ്മാണ പരിചയവും ഉള്ളതിനാൽ, വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകളെ ഏറ്റവും വിവേചിച്ചറിയുന്ന, കപ്പലുകൾ, ലൈറ്റ്, ഹൈ-സ്പീഡ് മറൈൻ ക്രാഫ്റ്റുകൾ, ഓയിൽ, എന്നിവയ്ക്കായി DNV/ABS അംഗീകൃത ട്വിസ്റ്റഡ്-പെയർ ഡാറ്റ കേബിളുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നൽകാനുള്ള കഴിവ് യാംഗറിനുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ്‌ഷോർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ.

 • CAT7A 4x2x23/1 AWG സോളിഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  CAT7A 4x2x23/1 AWG സോളിഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, ടെലികോം സംവിധാനങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ BER ഉള്ള ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ/ഔട്ട്‌ഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഹൈ സ്പീഡ് & ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.

 • CAT7 4x2x23/1 AWG സോളിഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  CAT7 4x2x23/1 AWG സോളിഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, ടെലികോം സിസ്റ്റങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ BER ഉള്ള ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ/ഔട്ട്‌ഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഹൈ സ്പീഡ് & ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.

 • CAT6A 4x2x23/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6A 4x2x23/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ടെലികോം സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കുറഞ്ഞ BER ഉള്ള ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, സ്ഥിരമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ.

 • CAT6A 4x2x23/1 AWG സോളിഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6A 4x2x23/1 AWG സോളിഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ടെലികോം സംവിധാനങ്ങൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, ഉയർന്നത്കുറഞ്ഞ BER ഉള്ള ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ,ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, സ്ഥിരമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ.

 • CAT6 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് SF/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് SF/UTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഹൈ സ്പീഡ് & ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.

 • CAT6 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് F/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് F/UTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്,ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ്ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഉയർന്ന വേഗത &ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.

 • CAT6 4x2x24/1 AWG സോളിഡ് SF/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/1 AWG സോളിഡ് SF/UTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്,ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ്ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഉയർന്ന വേഗത &ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.

 • CAT6 4x2x23/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x23/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് S/FTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ടെലികോം സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കുറഞ്ഞ BER ഉള്ള ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, സ്ഥിരമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ.

 • CAT6 4x2x24/1 AWG സോളിഡ് F/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/1 AWG സോളിഡ് F/UTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്,ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ്ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഉയർന്ന വേഗത &ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.

 • CAT5E 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് SF/UTP LSZH-SHF1

  CAT5E 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് SF/UTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഹൈ സ്പീഡ് & ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.

 • CAT5E 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് F/UTP LSZH-SHF1

  CAT5E 4x2x24/7 AWG സ്ട്രാൻഡഡ് F/UTP LSZH-SHF1

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഷിപ്പ്ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മാരിടൈം എൻവയോൺമെന്റ്, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഇൻഡോർ ഉപയോഗം, ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഹൈ സ്പീഡ് & ലൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്.